Sovittelun kulku

Sovittelualoitteen tultua sovittelutoimistoon selvitetään molempien osapuolten halukkuus sovitteluun.

Alaikäisen ollessa osapuolena huoltajalla on oikeus osallistua sovitteluun. Hän myös hyväksyy sovittelun käynnistymisen ja alaikäisen tekemät vahingonkorvaussopimukset. Sovittelun aikana molemmilla osapuolilla on oikeus vetäytyä sovittelusta.

Osapuolten yhteisessä tapaamisessa molemmat määrittelevät tavoitteensa. Sovittelijat auttavat osapuolia käymään tavoitteenmukaista vuoropuhelua. Lopputuloksesta päättävät osapuolet, mutta sovittelijan tehtävänsä on valvoa, että se on yhteinen neuvottelutulos.

Lähisuhdeväkivaltatapauksissa järjestetään aina ennen sovittelua erillistapaamiset molempien osapuolten kanssa.

Sovittelijat laativat kirjallisen sopimuksen, jonka osapuolet allekirjoittavat. Rikosasioissa kopio sopimuksesta lähetetään tiedoksi poliisille tai syyttäjälle.

Sovittelutoimisto seuraa sopimusten täyttymistä.

Sovittelun kulku